SoleOPS 3.10.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Satakunnan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan alat

YTY18SP (Julkaistu)

Etenemissuunnitelma

Osaamismatriisi

OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE/YAMK-TUTKINTO

Tekniikan yhteinen (ylempi amk) tutkinnon opetussuunnitelman vahvistamisprosessi on edennyt seuraavasti:

Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoimikunnassa 27.4.2017 ja opetuksen vararehtori on hyväksynyt ja vahvistanut 31.5.2017 opetussuunnitelman käytettäväksi vuodesta 2017 alkaen.

1 OPETUSSUUNNITELMAT SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA/YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tutkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella (1129/2014).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tulee laajuudeltaan vastata vähintään yhden lukuvuoden ja enintään puolentoista vuoden päätoimisia opintoja. Opintojen laajuus on näin ollen 60 tai 90 opintopistettä. Ammattikorkeakoulu järjestää tutkintoon johtavat opinnot ja opintojen ohjauksen niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laajat ja syvälliset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

2 TEKNIIKAN YLEMPI AMK- KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1 Tutkinnon lähtökohta

Neljäs teollinen vallankumous on menossa, ja teknologia kehittyy ennen kokemattoman huimaa vauhtia. Innovaatiot erityisesti automaatiossa, robotiikassa, digitalisaatiossa, logistiikassa sekä ympäristö- ja energiasektorilla toisaalta mahdollistavat kehityksen ja toisaalta kiihdyttävät sitä. Tulevaisuuden uudet teknologiat muuttavat toimintamalleja sekä yrityksissä että yhteiskunnassa. Samaan aikaan esille nousee haasteita, jotka liittyvät megatrendeihin, mm. kaupungistumiseen, globalisaatioon, väestön ikääntymiseen, niukkeneviin raaka-ainevaroihin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  Uudet liiketoimintamahdollisuudet haastavat toimijoita yhteistyöhön, asiakkaiden ja käyttäjien mukaanottoon, ketteryyteen ja luovuuteen innovoinnissa. Tulevaisuudessa yritykset ja organisaatiot ovat älykkäitä, joustavia ja muutoksia tukevia. Alueen yritykset tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaavat soveltaa teknologioita vuorovaikutteisesti toimialasta riippumatta. Tekniikan ylempi AMK -tutkintokoulutus (60 op) vastaa näihin osaamistarpeisiin.Tekniikan ylempi AMK -tutkintokoulutus (60 op) on tarkoitettu tekniikan (alasta riippumatta) ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

2.2 Tavoite

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu opiskelijan osaamisen kasvattamiseen ja työelämän tarpeisiin. Tutkinto antaa osaamista, joka mahdollistaa työskentelyn alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä ja alan itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja johtamisessa.

2.3 Tutkintonimike

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering.

3 OPISKELU TEKNIIKAN YLEMPI AMK- KOULUTUSOHJELMASSA

3.1 Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 60 opintopistettä. Opinnot jakaantuvat syventäviin opintoihin 25 op, vapaasti valittaviin opintoihin 5 op ja opinnäytetyöhön 30 op.

3.1.1 Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tavoitteena on syventää ja/tai laajentaa aikaisempaa opinnoissa ja työelämässä saatua osaamista. Opintojen sisältönä ovat mm. tekniikan kehitystrendien mukaiset teema-alueet. Opiskelija valitsee opetustarjonnasta pakollisten Johtaminen ja organisaatiot 3 op, Professional English 3 op ja Innovaatiojohtaminen 4 op opintojaksojen lisäksi oman osaamisen kehittymistä parhaiten tukevia opintojaksoja yhteensä 15 op.

3.1.2 Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään 5 op vapaasti valittavia opintoja. Tekniikan ylemmän tutkinnon opiskelijat valitsevat ensisijaisesti vapaasti valittaviksi opinnoikseen opintoja tekniikan yhteisestä ylemmän koulutusohjelmasta tai muiden SAMKin ylempien koulutuksien tarjonnasta.

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää myös muiden korkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opintoja tai tiedekorkeakoulujen syventäviä opintoja.

3.2 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyö (30 op) muodostaa merkittävän osan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoista. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa yhdistetään toimeksiantajan tutkimus- ja kehittämistarpeet, opiskelijan oma osaamis- ja urakehitys sekä syventävät ammattiopinnot. Opinnäytetyö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opinnäytetyön alalta kirjoitettu kypsyysnäyte. Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteellä, että hän on perehtynyt alaansa.

3.3 Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5–2 vuotta. Syventävät opinnot, yhteensä 25 op, suoritetaan kolmen lukukauden aikana. Lähiopetusta on noin kahtena päivänä (torstai -perjantai) kuukaudessa. Muina aikoina opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja verkon välityksellä. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt. Opetusprosessi linkittyy kiinteästi työelämään ja siellä oleviin haasteisiin sekä kehittämistehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op ja sitä tehdään koko opiskelun ajan eli 1,5 – 2 vuoden ajan. Erityisesti opinnäytetöihin liittyen hanke- ja tutkimusyhteistyötä tehdään alueen elinkeinoelämän ja SAMKin tutkimusryhmien kanssa.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti