SoleOPS 3.10.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Satakunnan ammattikorkeakoulu 2017-2018

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkinto

Valitse ryhmä:

NRY17SP

Tekniikan alat

NRY17SP (Julkaistu)

Etenemissuunnitelma

Osaamismatriisi

OPINTOJEN ETENEMISSUUNNITELMA/AMK-TUTKINTO

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistamisprosessi on edennyt seuraavasti:

Teknologia osaamisalueen johtotiimi on antanut lausunnon 9.11.2016. Lausunnon mukaan neuvottelukunta on ollut aktiivisesti mukana suunnittelutyössä, mutta ei ole antanut erillistä lausuntoa.

Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoimikunnassa 16.11.2016 ja 28.04.2017 opetuksesta vastaava vararehtori on hyväksynyt ja vahvistanut opetussuunnitelman käytettäväksi vuodesta 2017 alkaen.

OPETUSSUUNNITELMAT SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Satakunnan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja noudattavat eurooppalaista ja kansallista tutkintojen viitekehystä. Opiskelu perustuu joustavuuteen ja yksilöllistämiseen. Tavoitteena on ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen erilaisilla yhdistämisillä saavuttaa tavallisuudestakin poikkeavia osaamiskokonaisuuksia.

Opetussuunnitelmissa on määritelty tutkinnon edellyttämä osaaminen ja kuvattu moduulien/opintojaksojen osaamistavoitteet sekä käsiteltävät asiasisällöt. Tarkemmat toteutuskohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit kuvataan opintojaksoselosteilla.

Opetussuunnitelma on toteutuksen ja valintojen suunnittelun työväline. Opetussuunnitelma etenee perus- ja ammattiopintojen kautta harjoitteluun ja opinnäytetyöhön. Opetussuunnitelma havainnollistaa opiskelijalle, miten hänen oppimisensa etenee kohti tutkintoa.

Ydinosaamisen kokonaisuuksilla opiskelija hankkii tutkinnon edellyttämän osaamisen. Täydentäviä opintoja valitsemalla opiskelija profiloituu kohti asettamiaan ammatillisia tavoitteita. Opiskelija voi sisällyttää henkilökohtaiseen suunnitelmaansa (HOPS) täydentäviä opintoja kaikista Samkin perustutkintojen koulutusohjelmista.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkinnoissa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista (A1129/2014).

2 OPISKELU RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op), josta 60 op on perusopintoja ja 120 op ammattiopintoja. Vapaasti valittavia opintoja on 15 opintopistettä. Harjoittelun laajuus on 30 op ja opinnäytetyön 15 op. Opintojen rakenne on esitetty kuvassa 1.

Opetus on pääsääntöisesti kontaktiopetusta, joskin verkko-opetuksen osuus tulee kasvamaan. Kontaktiopetuksessa hyödynnetään tietoteknisiä apuvälineitä BYOD-periaatteella. Osa ammattiopinnoista on yhteisiä Energia- ja ympäristötekniikan sekä Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmien kanssa.

Läsnäolon merkitystä kontaktiopetuksessa korostetaan, vaikka ehdotonta läsnäoloa pääsääntöisesti ei edellytetäkään. Harjoitustyöt, laskuharjoitukset ja osin myös laboratoriotyöt lomitetaan opintojakson toteutukseen tukemaan opiskeltavan aiheen teoriaa.

Ryhmäkoko vaihtelee käytettyjen työskentelytapojen mukaan. Pienryhmäopetuksen merkitys korostuu keskeisissä ammatin oppimiseen liittyvissä sisältöalueissa ja toisaalta opiskelijoiden teoreettisesti vaikeiksi kokemissa opintojaksoissa.

Opinnot jaksotetaan neljälle vuodelle niin, että ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskellaan pääasiassa perusopintoja. Ensimmäisen vuoden lopulla opiskelija valitsee oman suuntautumisensa. Rakennus ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua rakennesuunnitteluun, rakennustuotantoon tai LVI-tekniikkaan. Toisena vuonna opiskellaan pääosin koulutusohjelman yhteisiä opintoja sekä aloitetaan suuntautumisten mukaiset opinnot. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kaikille yhteiset opinnot muodostavat koulutusohjelma ydinosaamisen. Kolmas vuosi muodostuu pääosin opiskelijan suuntautumisen mukaisista opinnoista.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyön tekemisen, kun hänellä on siihen riittävä osaaminen, kuitenkin viimeistään neljäntenä opiskeluvuonna.

Kuva1. Opintojen rakenne Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmassa

Opiskelija voi suunnata ammatillista osaamistaan myös esimerkiksi energian ja ympäristön alueelle tai kiinteistöautomaatioon valitsemalla ammattiopintoja sopivasti energia- ja ympäristötekniikan tai sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmista. Opiskelija voi valita muista koulutusohjelmista ammatilliseen profiiliinsa soveltuvia ammattiopintoja niin, että niiden kokonaislaajuus on pääsääntöisesti enintään 15 opintopistettä. Lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa mitä tahansa SAMKin tai muiden korkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamia opintoja 15 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

Ammatillisissa opinnoissakaikille yhteisen ydinosaamiseksi määritellyn osaamisen laajuus on 45 opintopistettä ja suuntaavan, täydentäväksi määritellyn, osaamisen laajuus on 75 opintopistettä.

Tutkintoon sisältyy englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja. Ne mahdollistavat opiskelijan kielitaidon kehittymisen ja oman ammattialan sanaston laajentamisen monipuolisemmaksi kuin mihin päädyttäisiin pelkän englannin kielen opiskelun avulla. Lisäksi näille opintojaksoille osallistuu ulkomaisia vaihto-opiskelijoita, mikä avaa mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin.

3 OSAAMISEN KASVU

Osaamisen kasvu kuvaa opiskelijan taitojen ja tietojen syvenemistä/etenemistä perustasolta kehittyneen osaamisen tasolle.

Opetussuunnitelman opintojaksojen osaamistulosten ja asiasisältöjen jälkeen on merkitty, mitä osaamisen tasoa opintojakso edustaa. Tasot ovat perustaso, edistynyt ja kehittynyt osaaminen.

Perusosaaminen on osaamista, joka ei edellytä aiempaa aiheen mukaista osaamista. Edistyneessä osaamisessa sovelletaan perusosaamiseen liittyvää tietoa ja taitoa, joka voi edellyttää aiempaa osaamista. Kehittynyt osaaminen edellyttää aiempaa osaamista ja vaativuudessaan ajoittuu usein tutkinnossa opintojen loppuvaiheeseen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmassa opiskelijan osaamisen kasvu pyritään opintojen alusta lähtien kytkemään läheisesti työelämässä tarvittavaan osaamiseen.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat täydentävät ja laajentavat tietojaan matematiikassa, kemiassa ja fysiikassa. Opintojen aluksi opiskelijat perehtyvät rakennus- ja LVI-tekniikan alojen perusteiden opintojaksossa molempien alojen tehtäviin, sisältöön, asemaan yhteiskunnassa, yrityksiin ja työtehtäviin sekä tulevissa ammattiaineissa käsiteltäviin aihealueisiin kyetäkseenvalitsemaan valinnaiset moduulit ensimmäisen vuoden keväällä.

Toisena vuonna opiskelijat lisäävät matematiikan ja fysiikan osaamistaan. Rakennustekniikkaan painottuneet opiskelijat hankkivat betonirakentamisesta taidot, jotka mahdollistavat yksinkertaisten rakenteiden suunnittelun ja toteuttamisen. LVI-tekniikkaan painottuneet opiskelijat hankkivat vesi-, viemäri- ja lämmönjakojärjestelmistä taidot, jotka mahdollistavat toimia työnjohtajina ja suunnitella yksinkertaisia putkijärjestelmiä. Toisena vuonna saavutetaankäsitys rakennusten energiateknisestä toiminnasta.

Kolmantena vuonna rakennesuunnitteluun suuntautuneet opiskelijat osaavat tehdä yksinkertaisia rakennesuunnitelmia eri rakennusmateriaaleilla. LVI-tekniikkaan painottuneet opiskelijat osaavat tehdä yksinkertaisia LVI-suunnitelmia. Kaikki opiskelijat perehtyvät rakennuksen tietomalliin. Rakennustuotantoon suuntautuneet opiskelijat hankkivat esimies-, johtamis- ja kustannusosaamista tuotantopainotteisilla opintojaksoilla. Lisäksi opiskelijat ymmärtävät englanninkielistä ammatillista tekstiä.

Ammatti-identiteetin syventäminen tapahtuu myös harjoittelussa. Harjoittelu toteutetaan touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa. Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoit­telu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja arvioitua.

Neljäntenä vuonna opiskelijat syventävät osaamistaan suuntautumistensa mukaan niin, että he saavat rakenne- tai LVI-suunnittelijan vaativan luokan tai vastaavan työnjohtajan vaativan luokan pätevyyteen vaadittavan koulutuksellisen osaamisen. Opiskelija täydentää osaamistaan neljäntenä vuonna opinnäytetyöllä ja projektityöskentelyyn liittyvillä opintojaksoilla.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti